Budjetointi

Sivun tarkoitus ei ole olla täysimittainen ohje budjetoinnin laatimiseen. tarkoitus on antaa vinkkejä suunnitteluun. Sekä valaista hyvän ja huonon budjetin eroja. Sivulla nostetaan esiin myös muutamia sudenkuoppia ja budjetoinnin etuja.

Budjetti ja budjetointi

Budjetti on rahamääräinen, määriteltyä ajanjaksoa koskeva suunnitelma. Sen tarkoitus on olla toiminnan perustana, koordinoijana ja resurssien jakajana. Yksinkertaisesti voitaisiin todeta, että budjetti on tavoitelaskelma.

Budjetointi on prosessi, jossa yrityksen strategisen suunnittelun pohjalta asetetaan tavoitteita, etsitään vaihtoehtoja, vertaillaan niitä ja lopuksi valitaan toteutettavat vaihtoehdot.

Budjetoinnin suunnittelu

Budjetointi on lyhyen aikavälin suunnitelma. Se muodostetaan siltä pohjalta, että olosuhteet ovat enimmäkseen vakaat ja ainakin suuret poikkeavuudet tiedetään jo.

Suunnitteluprosessi voidaan jakaa vaiheisiin seuraavasti:

  1. Tavoitteiden asettaminen
  2. Strategian valinta
  3. Suunnitelman toimeenpano
  4. Toteutumisen seuranta
  5. Korjaustoimien suunnittelu ja toteutus

Tärkeää budjetoinnin suunnittelussa on seuranta. Seurantatiedon mukaan tehdään uusia suunnitelmia ja keskitytään erityisesti niihin asioihin, jotka poikkeavat suunnitelmista.

Budjetoinnin tavoitteet

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että etukäteen asetetut selkeät määrälliset tavoitteet johtavat parempaan suoritustasoon. Jos oletetaan, että tavoitteet yleensä ottaen parantavat motivaatiota. Nousee kysymykseksi: mikä on sopiva tavoitetaso?

Tavoitteita kannattaa tarkastella suhteessa keskimääräiseen suoritustasoon. Ne ovat:

  1. kohtuullisia, kun ollaan keskimääräisen suorituksen tasolla
  2. haastavia, kun ylitetään keskimääräisen suorituksen taso
  3. helppoja, kun alitetaan keskimääräisen suorituksen taso.

Tavoitteiden asettamissa on tärkeää, että tunnistetaan liian helpoksi laaditut budjetit ja löydetään tarpeeksi haastava tavoitetaso.

Parhaaseen suoritustasoon motivoiva budjetti on sellainen, jota ei yleensä saavuteta. Jos budjettitasosta halutaan mahdollisimman motivoiva. On siinä hyväksyttävä negatiiviset poikkeamat. Eivätkä ne saa johtaa sanktioihin, sillä tämä ohjaa budjettitason laskemiseen seurauksien välttämiseksi.

Käänteisesti voidaan todeta, että liian helppo tai vaikea budjetti aiheuttaa motivaation laskua ja kyvyttömyyttä toimia tarpeellisesti sen saavuttamiseksi.

Budjetointi ja seuranta

Lähtökohtaisesti voitaisiin ajatella, että ei kannata tehdä sellaista budjettia jota ei seurata tai johon ei sitouduta. Budjetoinnin tarkoitus on ohjeistaa suuntaa, jota säännöllisesti seuraamalla ja muutoksia tekemällä päästään parhaaseen lopputulokseen.

Sen seurannassa tärkeimpään rooliin nousee luodut mittarit ja niiden raportointi.Tämän raportin yritykselle yleensä muodostaa talouspäällikkö, tilitoimisto tai kirjanpitäjä. Tärkeää raportin oikeellisuuden takia on, että tilitoimisto on asiantunteva ja kirjanpito on oikein tehty.

Tilitoimisto ja/tai kirjanpitäjä ovat usein mukana budjetin luomisessa ja seuraamisessa alusta loppuun. Budjetti-erojen ja poikkeusten korjaamiseen kantaa ottaa yleensä talouspäällikkö sekä toimitusjohtaja.

Nykyajan tilitoimistoissa on sen verran ammattitaitoa, että asiantuntijapalveluita voidaan tarjota. Sen takia moni tilitoimisto tarjoaa apua budjetointiin ja sen seurantaan.

Autamme mielellämme tällaisten asioiden toteutuksessa ja seurannassa, joten ota rohkeasti yhteyttä.